Impressum

 

An­bie­ter die­ses Internet-Angebots im Sin­ne von § 6 TMG:

Saar­brü­cker Rechts­fo­rum e.V.

Vor­stand:
JR Dr. Man­fred Bir­ken­hei­er – Prof. Dr. Chris­toph Gröpl – RA An­dre­as Hand­zi­uk – Hei­ke Cloß – Hans-Peter Frey­mann

Trie­rer Stra­ße 810
D-66111 Saar­brü­cken

Tel. 0681 / 4 10 12 41
Fax. 0681 / 4 10 12 38

E-Mail:
Dr.Birkenheier@heimes-mueller.de

Ver­eins­re­gis­ter: Amts­ge­richt Saar­brü­cken, Ab­tei­lung VR, Num­mer 2801

 

Ver­ant­wort­lich für den In­halt i.S.v. § 55 RStV:

JR Dr. Man­fred Bir­ken­hei­er
Trie­rer Stra­ße 810
66111 Saar­brü­cken
Tel. 0681 / 4 10 12 41
Tel. 0681 / 4 10 12 38

E-Mail:
Dr.Birkenheier@heimes-mueller.de